NGÀY VỊ TRÍ CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG
30/12/2022 Nhân viên Tekla Kết cấu thép Nhân viên 10
30/12/2022 Nhân viên ISO (trình độ tiếng Anh tốt) Nhân viên 1
31/12/2022 Quản Lý Dự Án (Trình độ tiếng Nhật N2) Quản lý 1
31/12/2022 Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà Nhân viên 1
31/12/2022 Kiểm Soát Chi Phí Nội Bộ Chuyên viên 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.